गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो भजन लिरिक्स

0
7528
बार देखा गया
गणपति आयो बापा रिद्धि सिद्धि लायो भजन लिरिक्स

गणपति आयो बापा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गणपति आयो बापा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो।।शिव जी नो बाल आयो,

उमिया नो लाल आयो,
आयो रे आयो बाबो,
लम्बोदर आयो,

गणपति आयो बाबो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
निर्भय वाला थे तो,
नाम सुणायो,
गजानंद आयो,
एकदन्त आयो,
गजानंद आयो,
एकदन्त आयो,
गणपति आयो बापा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो।।मोटी सूंडालो आयो,

देव महाकाय आयो,
आयो रे आयो बाबो,
सूर्पकर्ण आयो,

गजानंद आयो बाबो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
निर्भय वाला थे तो,
माथे मुकुट बाबा,
मोतिन लगायो,
गजानंद आयो,
एकदन्त आयो,
गणपति आयो बापा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो।।काज सुधारवा आयो,

फुलड़ा में लई बधायो,
आयो रे आयो बाबा,
चतुर्भुज आयो,

गणपति आयो बाबो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
जिमवा पधारो बाबा,
थाल धरायो,
गजानंद आयो बाबा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गणपति आयो बापा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो।।आरती उतारवा आयो,

धुप गूगल ने लायो,
लायो रे लायो हूँ तो,
फूल माला लायो,

गजानंद आयो बाबो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
देवो मा तू देव छे मोटो,
सौ मा सवायो,
गजानंद आयो बाबा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गणपति आयो बाबा,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो,
गजानंद आयो,
रिद्धि सिद्धि लायो।।


आपको ये भजन कैसा लगा? जरूर बताए।

आपकी प्रतिक्रिया
आपका नाम